menu
Word Lid
Eerst ONZE mensen

Met die slogan trekt het Vlaams Belang op 14 oktober naar de kiezer.“Net zoals een ouder het welzijn van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat de doen voor haar burgers”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.


Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal zekerheidsmodel. Iedereen die de nationaliteit verwerft, onze taal leert, onze culturele gewoonten en onze fundamentele waarden deelt, maakt integraal deel uit van onze gemeenschap. Voor het Vlaams Belang komen zij op de eerste plaats.

Met de volksverbondenheid als cement trekken we daarbij resoluut de kaart van een herverdelende interne solidariteit, gestoeld op een gemeenschappelijke culturele identiteit en gedeelde waarden. Het Vlaams Belang verwerpt hiermee uitdrukkelijk het links model van open grenzen en een open sociale zekerheid alsook het neoliberale discours van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze mensen.

Uit tal van cijfers blijkt dat ‘onze mensen’ vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken we maar aan de disproportionele toewijzing van sociale woningen aan niet-Europese vreemdelingen, aan de sterke oververtegenwoordiging van niet-Belgen in de sociale tewerkstelling of de buitensporige uitgaven voor leefloon aan mensen die niet over onze nationaliteit beschikken. Wetend dat 1 op 6 landgenoten in armoede verkeert, zijn deze enorme uitgaven en daaraan gekoppelde maatregelen manifest onrechtvaardig. Naast de regionale en federale overheid speelt ook het lokale niveau een fundamentele rol in de prioritaire behandeling van de eigen gemeenschap.

Opdat onze steden en gemeenten ook echt ónze steden en ónze gemeenten zijn, moeten zij een kader creëren waarin de noden en wensen van de leden van onze gemeenschap prioritair worden behandeld.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF